Thursday, August 19, 2010

POU NOU PWOGRESE

Pou nou pwogrese fò n met tèt ansanm
Kolabore nou nan tou sa n ap fè
Si gen tèt ansanm, pwojè ap reyalize
Travay ap òganize, amitye pap janm fane (bis)

Si gen divizyon pa kab gen inyon
Paske se nan inyon ki ba nou plis fòs
Pou gen bon menaj, fò youn kab soufri pou lòt
Fò youn chèche konprann lòt
Pou nou ret ann amoni (bis)

No comments:

Post a Comment